Dixi Svište dezinfekčný gél na ruky 100 ml

Kód: 244275
299
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,10 LIT (Cena za 1 LIT = 29,90 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Dixi HD-2021 Dezinfekčný gél na ruky bezoplachový s obsahom alkoholu, hydratačných prísad a vitamínov. Preukázaný účinok proti baktériám Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a kvasinkám Candida albicans. Používa sa na okamžitú dezinfekciu rúk bez nutnosti oplachovania.

Skladovanie

8°C-25°C

Dôležité upozornenie

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte gél používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením
Zloženie

Zloženie

Ethyl Alcohol 70 g v 100 g