Cif mechanický rozprašovač na vodný kameň 435 ml | Teta drogérie eshop

Cif mechanický rozprašovač na vodný kameň 435 ml

Kód: 264663
539
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,4350LIT (Cena za 1 LIT = 12,39 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Čistiaci sprej Cif Perfect Finish na vodný kameň je špeciálne navrhnutý tak, aby odstránil 100% odolného vodného kameňa zo spŕch, batérií, kachličiek a zanechal ich krásne žiarivé. Cif je už viac ako 50 rokov značkou, ktorá sa stará nielen o povrchy v domácnosti, ale aj o jej spotrebiteľov. Skombinovali sme naše skúsenosti so silou tradičných ingrediencií, známych pre ich čistiaci účinok, ako napríklad citrón. Výsledok? Unikátny rad neuveriteľne účinných sprejov s čistiacimi látkami na 100% prírodnej báze.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Obsahuje: kyselina amidosírová, undekanol ethoxylovaný 10EO. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach alebo hmlu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice a okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.
Zloženie

Zloženie

menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfum.