Reklamácie | Teta drogérie eshop

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) predávajúceho Teta drogérie SR s. r.o., so sídlom Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky, IČO 35 694 254, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29286/N.

Spracovaniu objednávok venujeme maximálne potrebnú starostlivosť a dôsledne kontrolujeme celý proces. Aj napriek našej snahe sa môže stať, že nebudete oprávnene úplne spokojný s vybavením objednávky. Pre tieto prípady platí tento Reklamačný poriadok. V prípade dodania tovaru s vadami, ktoré neboli zjavné pri prebratí tovaru, máte ako zákazník nárok uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, v lehote uvedenej v ďalšom texte, a to výhradne u Teta drogérie SR s. r.o., so sídlom Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky, IČO 35 694 254, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29286/N.

Praktická časť

Reklamáciu je možné zaslať poštou na adresu sídla predávajúceho. K vybaveniu reklamácie budeme potrebovať doklad preukazujúci, že ste tovar zakúpili v e-shope Teta drogérie (postačí aj číslo objednávky alebo číslo faktúry).

Predávajúci odporúča kupujúcemu nasledujúci postup:

A. Zaslanie výrobku na našu adresu – vyplnenie online Reklamačného formulára.

NAJJEDNODUCHŠÍ A NAJRÝCHLEJŠÍ SPÔSOB!

  1. Vyplňte online Reklamačný formulár – je to najrýchlejší spôsob, ako nám o reklamovanom tovare môžete dať vedieť. Do e-mailu Vám obratom príde potvrdenie o založení reklamácie vrátane Reklamačného čísla.
  2. Zabaľte reklamovaný tovar a nezabudnite označiť balík prideleným Reklamačným číslom. V tomto prípade nemusíte nič tlačiť a do balíku prikladať kópiu faktúry alebo objednávky, je totiž už súčasťou online formulára.
  3. Zašlite balík na našu adresu:

    Reklamačné oddelenie – e-shop
    č. reklamácie (v prípade vyplnenia reklamačného formulára online)
    Teta drogérie
    Hlohovecká 6
    951 41 Lužianky

Upozorňujeme, nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku.

O priebehu reklamácie budete priebežne informovaný e-mailom, prípadne sa s Vami spojíme telefonicky.

B. Zaslanie výrobku na našu adresu – vyplnenie klasického papierového Reklamačného protokolu.

  1. Na našich webových stránkach si vytlačte Reklamačný protokol.
  2. Vyplňte Reklamačný formulár, nezabudnite uviesť dôvod reklamácie, podrobnejší popis chyby, prípadne preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.
  3. Zabaľte reklamovaný tovar a nezabudnite do balíku priložiť vyplnený Reklamačný protokol a kópiu faktúry alebo objednávky, ku ktorej sa reklamácia vzťahuje. Kópiu faktúry nájdete pri danej objednávke v sekcii „Objednávky“ po prihlásení na e-shope Teta drogérie alebo v e-maile, ktorý Vám prišiel po odoslaní objednávky.
  4. Zašlite balík na našu adresu:

    Reklamačné oddelenie – e-shop
    Teta drogérie
    Hlohovecká 6
    951 41 Lužianky

Upozorňujeme, nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku.

O priebehu reklamácie budete priebežne informovaný e-mailom, prípadne sa s Vami spojíme telefonicky.

C. Zaslanie výrobku na našu adresu – vyplnenie online formulára za asistencie zákazníckej linky

  1. Kontaktujte pracovníkov našej zákazníckej linky na telefónnom čísle 037/3 211 211.
  2. Naši pracovníci zákazníckej linky vyplnia online Reklamačný formulár za Vás. Pre identifikáciu budeme potrebovať okrem Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail) aj číslo objednávky, z ktorej reklamovaný tovar pochádza a identifikáciu reklamovaného tovaru.
  3. Naši pracovníci zákazníckej linky Vám oznámia pridelené číslo reklamácie a do e-mailu Vám obratom príde potvrdenie o založení reklamácie vrátane čísla reklamácie.
  4. Zabaľte reklamovaný tovar a nezabudnite označiť balík prideleným Reklamačným číslom. V tomto prípade nemusíte nič tlačiť a do balíku prikladať kópiu faktúry alebo objednávky, je totiž už súčasťou online formulára.
  5. Zašlite balík na našu adresu:

    Reklamačné oddelenie – e-shop
    č. reklamácie (v prípade vyplnenia reklamačného formulára online)
    Teta drogérie
    Hlohovecká 6
    951 41 Lužianky

Upozorňujeme, nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku.

O priebehu reklamácie budete priebežne informovaný e-mailom, prípadne sa s Vami spojíme telefonicky.

Formálna časť

I. Kvalita pri prevzatí

Predávajúci je zodpovedný voči kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Pokiaľ je tovar dodaný v rozpore s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčastí veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčastí, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neprimerané, predovšetkým ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo ak by vykonanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy.

Predávajúci je zodpovedný voči kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci je zodpovedný voči kupujúcemu predovšetkým za to, že:

a) v momente, kedy kupujúci tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci objektívne mohol očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho alebo výrobcu;

b) tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa;

c) tovar zodpovedá kvalite alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak by bola kvalita alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy;

d) tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada tovaru v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

II. Reklamácia vád počas záručnej doby

Práva z vadného plnenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, plynie od doručenia tovaru do miesta určeného v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za vady vecí, ktoré sa rýchlo kazia alebo za vady vecí použitých, ak je vada veci v dobe prevzatia a pre takúto vadu bola dohodnutá zľava z kúpnej ceny, vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy veci (uplynutím životnosti), alebo ak je vada spôsobená kupujúcim alebo vznikla nesprávnym používaním veci.

Pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.) je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady vo vyššie uvedenej dobe, ale ak je na tovare uvedený dátum spotreby, potom iba do dátumu spotreby, ktorý je vyznačený na obale tovaru.

Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, je daná pre vady ktoré vznikli v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Výskyt vady je  podstatným porušením zmluvy vtedy, ak by kupujúci zmluvu neuzatvoril za predpokladu, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch výskyt vady nie je podstatným porušením zmluvy. Ak je výskyt vady podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci bez vady alebo dodanie chýbajúceho tovaru, opravu, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak je výskyt vady nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť (všetky vplyvy, ktoré so samotnou vecou nesúvisia, prichádzajú z vonkajšieho prostredia a s funkciou veci nemajú žiaden súvis, medzi ktoré patria najmä, hoci nielen, náhodné udalosti, ako je vyššia moc, správanie tretích osôb a správanie kupujúceho).

Kupujúci si je vedomý, že ak nevráti reklamovaný tovar vrátane všetkého dodaného príslušenstva, tak v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena až po odpočítaní ceny nedodaného príslušenstva.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak predávajúci kupujúceho pred prevzatím tovaru upozornil, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, ak vada vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho, mechanickým poškodením tovaru, či poškodením v dôsledku vyššej moci.

III. Lehoty pre uplatnenie a vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytknutej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. Na takýto postup musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

V prípade uznanej reklamácie a vrátenia peňazí na účet či na kartu zákazníka, budú peniaze na kartu či účet zákazníka vrátené do 7 pracovných dní od schválenia spôsobu riešenia reklamácie.

Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Už raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

IV. Urgencia nedodaných objednávok

Teta drogérie SR s. r.o. je nutné oznámiť tieto údaje o objednávke:

  • číslo objednávky zaslané v potvrdení predávajúceho
  • druh a množstvo objednaného tovaru
  • dátum odoslania objednávky zákazníkom.

V. Záverečné ustanovenia

Reklamáciu vo všeobecnosti nemožno uznať pri tovare:

  • ktorého záručná doba uplynula už pred uplatnením reklamácie,
  • už spotrebovanom,
  • nevhodne skladovanom.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.11.2021

Teta drogérie SR s. r.o.

Kontaktný formulár

Zadajte text na obrázku