Všeobecné podmienky | Teta drogérie eshop

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Teta drogérie SR s. r.o., so sídlom Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky, IČO 35 694 254, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29286/N, pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na adrese www.tetadrogerie.sk.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na adrese www.tetadrogerie.sk je spoločnosť Teta drogérie SR s. r.o., so sídlom Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky, IČO 35 694 254, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29286/N (ďalej len „predávajúci“ alebo „Teta drogérie“).

Kontaktné údaje predávajúceho sú:
adresa: e-shop Teta drogérie SR s. r.o., Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky
telefón: 037 / 3 211 211
e-mail: eshop@tetadrogerie.sk

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydávané podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ObZ“) a dopĺňajú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len „zákazník“ či „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu (e-shop) na webovom sídle www.tetadrogerie.sk (ďalej len „e-shop“), pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Uskutočnením objednávky zákazník bez výhrad akceptuje tieto VOP.

1.3 Zmluvný vzťah zákazníka a predávajúceho sa riadi týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ zmluva nestanovuje niečo iné. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu zamestnania.

1.4 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe vydaného živnostenského oprávnenia.

1.5 Predávajúci môže jednostranne meniť či doplniť znenie VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúcej verzie VOP. Predávajúci informuje zákazníkov o zmene VOP na webovom sídle www.tetadrogerie.sk, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP zákazník mohol bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť.

2. Predzmluvná informačná povinnosť

2.1 Predávajúci podľa ustanovenia § 3 a násl. zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoOS“) oznamuje, že:

a) sa náklady na prostriedky komunikácie na diaľku nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového či telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho). Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) znáša kupujúci sám.

b) požaduje úhradu za tovar buď vopred (najmä platobnou kartou) či bezprostredne pri prevzatí tovaru, t. j. proti odovzdaniu tovaru zákazníkovi v mieste prevzatia, čiže na zákazníkom uvedenej adrese (ďalej tiež „miesto prevzatia“), najneskôr však v lehote stanovenej na prevzatie tovaru zákazníkom podľa článku 4. ods. 1 VOP. Zákazník nie je oprávnený zadržiavať platby alebo započítavať svoje pohľadávky proti pohľadávkam predávajúceho vzniknutým z titulu dodaného tovaru.

c) ak objednávka a/alebo aj iná písomnosť odovzdaná alebo zaslaná zákazníkom v akejkoľvek forme, čiže aj elektronicky, bude obsahovať akékoľvek podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP alebo nad rámec týchto VOP, či ich obsah zužujú, alebo ak zákazník pripojí k objednávke iné písomnosti či akékoľvek ďalšie podmienky, nestanú sa takéto podmienky či texty súčasťou zmluvy a nie sú záväzné pre predávajúceho.

d) predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.

e) platné ceny tovaru pre zákazníka sú uvedené na v prezentáciách predávajúceho alebo na webových stránkach a sú platné v okamih uskutočnenia objednávky. Ceny sú na webových stránkach uvádzané vrátane DPH. Ďalšími platbami pre zákazníka sú náklady na dopravu tovaru a pri prevzatí tovaru. Tieto sa líšia podľa spôsobu zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy.

f) ak je kupujúci spotrebiteľ, má takýto spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim, a to podľa podmienok uvedených a spôsobom upraveným v článku 6 týchto VOP.

3. Kúpna zmluva, objednávka, uzatvorenie zmluvy a cena

3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu a/alebo na inom mieste je informatívneho charakteru, nepredstavuje priamy návrh na uzatvorenie zmluvy ani iný priamo jednostranným úkonom akceptovateľný návrh a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2 Zmluva je uzatvorená vo chvíli, kedy kupujúci príjme návrh k uzatvoreniu zmluvy na webových stránkach prevádzkovaných Teta drogérie tým, že si požadovaný tovar objedná prostredníctvom vloženia tovaru do e-košíka a objednávku odošle. Pred odoslaním objednávky je zákazník oprávnený meniť požadované množstvo plnenia, dopravu, a zároveň je povinný skontrolovať všetky údaje. Podľa Občianskeho zákonníka je zmluva uzatvorená, akonáhle si strany dohodli jej obsah, a teda podmienkou pre uzatvorenie zmluvy prostredníctvom e-shopu je tiež prijatie objednávky zákazníka predávajúcim. Doručenie objednávky zákazníka predávajúci zákazníkovi bezodkladne potvrdí e-mailom a to tak, že predávajúci zašle zákazníkovi oznámenie na e-mailovú adresu zákazníka spolu s číslom objednávky. Za prípadné chyby vzniknuté pri prenose dát nenesie Teta drogérie zodpovednosť.

3.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, napríklad písomne či telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať dodatočné telefonické či písomné potvrdenie objednávky zo strany zákazníka, a to predovšetkým, ale nielen, v prípade, keď celková kúpna cena za tovar v jednej objednávke činí najmenej 100 eur vrátane DPH. Ak zákazník uskutoční objednávku v rozpore s postupom podľa tohto článku 3 VOP, považuje sa objednávka za neuskutočnenú.

3.4 Celková kúpna cena za tovar v rámci jednej objednávky nesmie presiahnuť sumu 400 Eur vrátane DPH.

3.5 Aby mohol predávajúci zákazníkovu objednávku prijať a spracovať, je nutné, aby zákazník do objednávky uviedol svoje meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a číslo telefónu.

3.6 Ceny uvedené v akomkoľvek inom cenníku predávajúceho než na jeho webovom sídle www.tetadrogerie.sk v sekcii „e-shop“, čiže napr. v katalógoch, prospektoch, iných tlačovinách, v iných sekciách internetových stránok predávajúceho, rozhlasových a televíznych reklamných spotoch, nie sú záväzné pre dodanie tovaru v rámci internetovej predajne „e-shop Teta drogérie“, resp. v zmluvách uzatvorených podľa týchto VOP.

3.7 Objednávka musí obsahovať povinné identifikačné údaje zákazníka, špecifikáciu druhu a množstvo objednávaného tovaru a určenie miesta prevzatia tovaru zákazníkom.

3.8 Služby predávajúceho sú obmedzené výlučne na územie Slovenskej republiky, čiže miesto prevzatia tovaru sa musí vždy nachádzať na území Slovenskej republiky. Pre jednu objednávku môže zákazník zvoliť iba jedno miesto prevzatia.

3.9 Predávajúci odošle tovar k prevzatiu zákazníkom v mieste prevzatia podľa správnej objednávky zákazníka do dvoch (2) pracovných dní od prijatia objednávky tak, aby bol tovar pripravený k prevzatiu zákazníkom v mieste prevzatia obvykle v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa prijatia objednávky predávajúcim. Lehota pre dodanie tovaru môže byť primerane k okolnostiam predávajúceho predĺžená, najmä ak predĺženie bude spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými výlučne predávajúcim. Zákazník tovar prevezme po zaplatení ceny tovaru v mieste prevzatia.

3.10 V prípade, že objednaný tovar nebude mať predávajúci v dostatočnom množstve na sklade alebo nebude možné ho z iných dôvodov dodať včas zákazníkovi (tovar je dočasne nedostupný, nevyrába sa z dôvodu sťahovania výrobku apod.), oznámi predávajúci zákazníkovi túto skutočnosť v lehote dvoch (2) pracovných dní odo dňa prijatia objednávky zákazníka predávajúcim a objednávka sa okamihom oznámenia považuje za neuskutočnenú (čiže sa ruší), pokiaľ sa nedohodnú predávajúci a zákazník inak.

3.11 Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, ktorá neobsahuje povinné identifikačné údaje o zákazníkovi. Dodané množstvo kusov môže byť v prípade podozrenia zneužitia nakupujúceho krátené na množstvo bežnej spotreby, o tomto kroku informuje predávajúci zákazníka. Predávajúci si tak isto vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov uvedenom na webovej stránke predávajúceho či inom mieste uverejnenia alebo v prípade zjavne mylnej informácie podanej operátorom zákazníckej linky, a to v akejkoľvek fáze vybavovania objednávky. O neakceptovaní objednávky z dôvodu zjavnej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Chyba v písomnej alebo ústne podanej informácii nezaväzuje predávajúceho vtedy, pokiaľ je bežnému spotrebiteľovi zrejmá vzhľadom k obsahu všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a v kontexte s ostatnými informáciami podávanými predávajúcim. Predávajúceho nezaväzuje vo vzťahu k cene výrobku, parametru výrobku a rozsahu zodpovednosti za vady výrobku informácia podaná zjavne nesprávne operátorom zákazníckej linky, kedy nesprávnosť musela byť obvyklému kupujúcemu, čiže každej svojprávnej osobe, ktorá má rozum priemerného človeka, zrejmá vzhľadom k obsahu týchto VOP a v kontexte s ostatnými informáciami v súhrne poskytovanými predávajúcim.

4. Prevzatie tovaru, dodanie tovaru, platba za tovar

4.1 Ak uzatvorí zákazník zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, zaplatí a prevezme tovar osobne či tovar zaplatí a prevezme iná osoba v jeho zastúpení v mieste prevzatia, ktoré si sám v súlade s týmito VOP pri uskutočnení objednávky zvolil, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, ktorý bude v informácii odoslanej zákazníkovi podľa nasledujúcej vety uvedený ako deň odovzdania tovaru zmluvnému prepravcovi (táto lehota ďalej len ako „Lehota platby a prevzatia“). Ak zákazník tovar v Lehote platby a prevzatia nezaplatí a neprevezme, zmluva zaniká, ak predávajúci do ďalších desiatich (10) dní výslovne neakceptuje aj neskoršiu platbu a/alebo prevzatie tovaru (ďalej len „Neskoršia akceptácia predávajúceho“). V prípade, že nie je zákazník zastihnutý v mieste prevzatia tovaru v dobe, kedy je tovar do miesta prevzatia doručený, bude uložený u zmluvného prepravcu, v predajni Teta drogérie zvolenej pre osobný odber, či na príslušnej pobočke Slovenskej pošty počas Lehoty platby a prevzatia, a ak tak určí predávajúci, môže byť naďalej uložený aj počas lehoty pre Neskoršiu akceptáciu predávajúceho. Zákazník výslovne súhlasí s takýmto spôsobom uloženia tovaru.  Zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu skutočné náklady dopravy a uloženia (dopravné) aj v prípade, že zaslaný tovar neprevezme, a to z dôvodu na jeho strane. V prípade expedície tovaru zákazníkovi bude zákazníkovi následne zaslaná faktúra s výškou dopravného. Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ zákazník pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru písomne nahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa podmienok uvedených v článku 6 týchto VOP. V prípade, že zákazník opakovane (minimálne dvakrát) neprevezme zásielku s tovarom s objednaným doručením na dobierku, má predávajúci právo vymáhať od zákazníka náhradu škody, ktorá spočíva v náhrade nákladov za prepravu, balné a skladné. V takýchto prípadoch má predávajúci právo nastaviť osobný účet zákazníka tak, že možnosť objednávky zákazníka na dobierku je do budúcna vylúčená alebo môže predávajúci od takejto zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie zmluvy zo strany zákazníka a takúto objednávku stornovať.

4.2 Dodaný tovar je označený číselným kódom, ktorý zodpovedá číslu objednávky, ktorý zákazník dostal e-mailom pri potvrdení doručenia objednávky predávajúcim. Na každej objednávke je umiestnená nálepka s údajmi o objednávke.

4.3 V mieste prevzatia tovaru je zákazník povinný oznámiť meno a číslo svojej objednávky, na základe ktorého prevezme zásielku po zaplatení kúpnej ceny tovaru. Daňový doklad dostane kupujúci až po prevzatí zásielky formou e-mailu, v ktorej bude uvedený odkaz k stiahnutiu dokladov, s čím kupujúci výslovne súhlasí. Odkazy sú Kupujúcemu zaslané na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú uchovávané registrovaným členom po prihlásení do ich užívateľských profilov v sekcii Objednávky. Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník nie je povinný zásielku prevziať a vypíše s prepravcom alebo predávajúcim zápis o škode. Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Pokiaľ takto poškodenú zásielku zákazník od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávajúcom protokole prepravcu. Zákazník si zároveň prekontroluje počet balíkov na prepravnom liste, ktorý musí byť zhodný so skutočným počtom doručených balíkov. V prípade, že sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási v súlade s Reklamačným poriadkom e-shopu. Pokiaľ tak nespraví, reklamácia na chýbajúci balík/chýbajúce balíky nebude uznaná.

4.4 Zaplatenie kúpnej ceny musí byť realizované zákazníkom najneskôr pri prevzatí tovaru v mieste prevzatia, a to buď vopred: platobnou kartou, či osobne dopravcovi pri prevzatí zásielky (pri doručení na adresu alebo v mieste uloženia zásielky dopravcom). Zákazník je povinný svojim podpisom potvrdiť doklad o prevzatí. Prevzatie tovaru zákazníkom je možné až po úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru a potvrdení dokladu o prevzatí.

4.5 Zákazník je oprávnený skontrolovať si prevzatý tovar vo vnútri balenia. V prípade zistenia vady tovaru je Zákazník oprávnený obrátiť sa na predávajúceho v súlade s Reklamačným poriadkom e-shopu.

4.6 Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej  stránke www.tetadrogerie.sk v sekcii Doprava.

4.7 Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a možnosti dojazdu. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Teta drogérie nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

4.8 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu také náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady za zvolené služby, tak ako sú kupujúcim vybrané v rámci procesu objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny upravovať a určiť podmienky, kedy je dodanie bezplatné.

4.9 Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.10 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.11 Ak je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť aj náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.12 Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar, aj keď mu s ním predávajúci umožnil nakladať, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na veci. Škoda na veci, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, okrem ak predávajúci spôsobí škodu porušením svojej povinnosti.

4.13 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

4.14 Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe, ktorý obsahuje presnú špecifikáciu dodaného tovaru. Zákazník dostane doklad o kúpe buď spolu so zásielkou tovaru, alebo v elektronickej podobe až po prevzatí zásielky, a to formou e-mailu, v ktorom bude uvedený odkaz k stiahnutiu dokladu, s ktorým postupom vystavenia dokladu o kúpe kupujúci svojim nákupom v e-shope súhlasí.

5. Záruka, vady, reklamácie

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane zodpovednosti predávajúceho počas záručnej doby, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ust. § 619 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

5.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu predovšetkým za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej; ako aj za to, že tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa; tovar zodpovedá kvalite alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak by bola kvalita alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy; tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak sa prejaví vada tovaru v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

5.3 Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v týchto VOP a kúpnej zmluve, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčastí tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčastí, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neprimerané, predovšetkým, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčastí má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasti alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo že by vykonanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

5.4 Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o tovar použitý, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

5.5 Práva z vád tovaru kupujúcemu nepatria, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

5.6 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použije sa ustanovenie o záruke za akosť (zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame). Kupujúci má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva podľa tohoto odseku.

5.7 Ak uplatní kupujúci právo z vady podľa bodu 5.6 týchto VOP, a ak je takéto porušenie kúpnej zmluvy podstatné, má kupujúci právo na (i) odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vád alebo dodaním chýbajúceho tovaru, (ii) na odstránenie vady opravou tovaru (iii) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, (iv) na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo z vád tovaru si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Urobenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote, alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

5.8 Ak kupujúci uplatní právo z vady podľa bodu 5.6 týchto VOP a ak je takéto porušenie kúpnej zmluvy nepodstatné, má kupujúci právo na (i) odstránenie vady alebo (ii) na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Urobenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci na náklady predávajúceho vec pôvodne dodanú, prednostne spôsobom určeným predávajúcim.

5.9 Ak kupujúci neoznámi vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, nebude mu právo z vadného plnenia priznané. V prípade skrytej vady nebude kupujúcemu právo z vád priznané, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní tovru kupujúcemu.

5.9 Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, plynie od dodania tovaru do miesta určeného v objednávke.

5.10 Ak kupujúci zistí vady tovaru, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu buď elektronicky

(on-line formulár na www.tetadrogerie.sk), alebo písomne (dopis, e-mail: eshop@tetadrogerie.sk), či telefonicky alebo aj osobne, a to bez zbytočného odkladu. Súčasťou týchto VOP je takisto Reklamačný poriadok e-shopu, ktorým sa bude zákazník pri uplatňovaní reklamácie riadiť. Predávajúci v Reklamačnom poriadku e-shopu odporúča kupujúcemu niekoľko spôsobov, ako môže reklamáciu uplatniť (vyplnením reklamačného on-line formulára alebo vytlačením reklamačného protokolu a pod.). Podmienkou pre riadne posúdenie reklamácie je zaslanie reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho, ktorá je súčasne adresou, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu:

Reklamačné oddelenie – e-shop Teta drogérie

Hlohovecká 6

95141 Lužianky

5.11 Predávajúci upozorňuje, že zásielky s dobierkou nepreberá a sú vrátené späť na adresu odosielateľa. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je potvrdenie odovzdané ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.12 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailu eshop@tetadrogerie.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsať) dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 ZoARS. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 ZoARS.

5.13 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

5.14 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade s ust. § 7 ods. 1 ZoOS oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote do 14 dní od dňa:

a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 ZoOS v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

6.2 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od zaslania odstúpenia (najlepšie však súčasne s ním) zaslať predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.3 Predávajúci môže po kupujúcom požadovať iba úhradu nákladov stanovených v ZoOS (napr. náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru).

6.4 Zákazník môže pri odstúpení od zmluvy použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy (k stiahnutiu vo formáte DOCX alebo PDF, alebo možno použiť prílohu týchto VOP pre tlač) a odoslať ho na e-mail eshop@tetadrogerie.sk, či na adresu e-shop Teta drogérie, Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky.

6.5 Zákazník znáša náklady spojené s vrátením tovaru, preto nesmie byť vrátený tovar zaslaný na dobierku.

6.6 Zákazník berie na vedomie, že právo odstúpiť od Zmluvy nemožno uplatniť z dôvodov uvedených v § 7 ods. 6 ZoOS . Okrem iného tak nemožno odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka; o dodaní tovaru ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý zákazník z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť [napr. obal zubnej (elektrickej) kefky alebo krému na tvár].

6.7 Akonáhle predávajúci dostane písomné odstúpenie od zmluvy od kupujúceho (či už zaslané emailom, či poštou), potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu prijatie takéhoto odstúpenia .

6.8 Podľa § 9 ods. 1 ZoOS, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenia od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

6.9 Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu týmto nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6.10 Predávajúci však nie je povinný kupujúcemu vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar dodá alebo preukáže, že tovar odoslal.

6.11 Kupujúci zodpovedá podľa § 10 ods. 4 ZoOS predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. To znamená, že ak tovar bude vrátený poškodený, nekompletný a pod., vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody týmto vzniknutej. Výšku tejto škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.12 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, že sa rozhodne odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ku ktorému predávajúci poskytol darček, je kupujúci povinný s vrátením tovaru vrátiť aj tento darček. V opačnom prípade sa kupujúci bezdôvodné obohatí, pričom platí, že bezdôvodné obohatenie sa musí predávajúcemu vrátiť.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Spoločnosť Teta drogérie je prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov). Bližšie informácie o jednotlivých spracovaniach, o Vašich právach a o spôsoboch ich uplatnenia nájdete TU.

7.2 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto dotazníky Vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v účinnom znení ich zasielanie neodmietnete (opt-out). Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi realizujeme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ webového sídla Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytované žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

8. Užívanie e-shopu

8.1 Predávajúci týmto udeľuje užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu e-shopu spôsobom predvídaným týmito VOP.

8.2 Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť e-shop, najmä jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

8.3 Predávajúci má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť e-shopu, prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy e-shopu.

8.4 Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní e-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti užívateľa predávajúcemu alebo tretím osobám vznikla, je užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 V prípade, že by ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo týchto VOP bolo neplatné a/alebo neúčinné, alebo by sa neplatným a/alebo neúčinným stalo, nebude tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy a VOP. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či VOP vyžadujú písomnú formu.

9.2 V zákonných prípadoch je možné obrátiť sa na orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Predtým Vám však vždy odporúčame kontaktovať našu spoločnosť Teta drogérie SR s. r.o., ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

9.3 V prípade akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a zákazníkom sa uplatní právny poriadok Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo týchto VOP alebo v súvislosti s nimi, a ktoré sa nepodarí odstrániť vzájomným rokovaním zmluvných strán, budú rozhodované s konečnou platnosťou slovenskými súdmi. Pokiaľ zmluvný vzťah obsahuje medzinárodný prvok, je zmluvnými stranami dohodnuté, že sa tento vzťah riadi slovenským právom a všetky spory budú riešené slovenskými súdmi.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť či doplniť v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo iných okolností. VOP platia v znení uvedenom na webovom sídle www.tetadrogerie.sk v deň odoslania elektronickej objednávky zo strany kupujúceho, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.

9.5 Zmluva aj VOP sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

9.6 Zmluva bude predávajúcim archivovaná.

9.7 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2022.

9.8 Prílohu č. 1 týchto VOP tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Teta drogérie SR s. r.o.

Príloha č. 1 - odstúpenie od zmluvy

Kontaktný formulár

Zadajte text na obrázku