Pulirapid Classico, 750 ml | Teta drogérie eshop

Pulirapid Classico, 750 ml

Kód: 123529
399
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,75LIT (Cena za 1 LIT = 5,32 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Čistí do vysokého lesku a odstraňuje vápenaté usadeniny, stopy mydla a hrdze v kuchyni, kúpeľni a na veľkých povrchoch.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

NEBEZPEČENSTVO. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Noste ochranné rukavice/ochranný v/ochranné kuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (254 774 166). Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nečného odpadu.
Zloženie

Zloženie

menej ako 5 %: fosfonáty, amfotérne povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy.