Pulirapid Aceto, 750 ml | Teta drogérie eshop

Pulirapid Aceto, 750 ml

Kód: 149929
399
299
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,75LIT (Cena za 1 LIT = 3,99 €)
Cena platí do 16.06.2024
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Čistí do vysokého lesku a odstraňuje vápenaté usadeniny, stopy mýdla a hrdze v kuchyni, kúpelni a na velkých povrchoch. Obsahuje prírodný ocot
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

NEBEZPEČENSTVO. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Noste ochranné rukavice/ochranný dev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (254 774 166). Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu. Obsahuje: kyselina fosforečná; undekanol, rozvetvený a lineárny, etoxylovaný, propoxylovaný.
Zloženie

Zloženie

menej ako 5 %: fosfonáty, amfotérne povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy.