Dixi HD -2020 dezinfekčný gél na ruky 100 ml | Teta drogérie eshop

Dixi HD -2020 dezinfekčný gél na ruky 100 ml

Kód: 237504
Tovar už nie je v ponuke
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Dezinfekčný gél na ruky. Bezoplachový s obsahom alkoholu a glycerínu.

Skladovanie

< 25°C

Dôležité upozornenie

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Upozornenie: Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte gél používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.
Zloženie

Zloženie

Ethyl Alcohol, Aqua, Glycerin, Polymer, Parfum.