Cyper Extra Kontakt koncentrát 50 ml | Teta drogérie eshop
Doprava ZADARMO na všetky objednávky nad 20€ do 11.12.2022.
Iba online
Cyper Extra Kontakt koncentrát 50 ml

Cyper Extra Kontakt koncentrát 50 ml

Kód: 247498
419
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,05 LIT (Cena za 1 LIT = 83,80 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Širokopásmový insekticídny prípravok v úprave mikroemulzného vodného koncentrátu na ničenie škodlivého hmyzu pre použitie v komunálnej hygiene.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

PRÍPRAVOK NEAPLIKOVAŤ POČAS VEGETÁCIE (od 09:00-18:00),TOXICKE PRE VČELY. SPOTREBUJTE DO 2 ROKOV OD DÁTUMU VÝROBY.
VŠEOBECNÉ POKYNY A PRVÁ POMOC
Dodržujte bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie uvedené v návode na obale a v Karte bezpečnostných údajov. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty navštívte lekára a poskytnite mu údaje z tejto karty
bezpečnostných údajov.

PRI NADÝCHANÍ: Premiestnite postihnutú osobu na čerstvý vzduch, zaistite pokoj a chráňte ho pred chladom. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc
PRI STYKU S POKOŽKOU: Odstráňte kontaminovaný odev. Postihnuté miesto umyte vodou a dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom podráždení pokožky vyhľadajte lekára.
Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Neaplikovať na priamom slnku, veľká pravdepodobnosť spálenia (trávy, kvetov, plodín).
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Pri násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom vody (po dobu min. 10 – 15 min.). Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
PRI POŽITÍ:Pri požití látky ústa vypláchnite vodou. Postihnutému dajte vypiť pohár (asi ? l ) vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Pokiaľ je postihnutý v bezvedomí, alebo má kŕče, zvracanie nevyvolávajte a vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO (LEN V AKÚTNYCH ZDRAVOTNÝCH SITUÁCIÁCH): +421 2 547 74 166 NONSTOP

ZNEŠKODŇOVANIE OBALOV: Obaly úplne vyprázdniť a vyprázdnený obal odovzdať do separovaného zberu na zneškodnenie alebo na
recykláciu. Obal so zvyškami prípravku likvidovať rovnakým spôsobom ako produkt. Zákaz opakovaného použitia obalov. Zabráňte styku s potravinami, krmivom.
Zloženie

Zloženie

ÚČINNÁ LÁTKA: Cypermetrín t.j. (R,S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-/2,2dichlor- vinyl/-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát 50g/ l prípravku Synergikum: piperonylbutoxid t.j. 3,4-methylendioxy-6-propylbenzyl N-butyldiethylene glykolether 150g/ l prípravku. Názov látok prípravku na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Cypermetrín CAS No.: 52315-07-8 Insekticídny výrobok (PT 18) – biocídny výrobok na ničenie lietajúceho, lezúceho hmyzu a jeho zárodkov. (PT 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom)

Zákazníci tiež kupujú