Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop

Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml

Kód: 205925
629
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,15LIT (Cena za 1 LIT = 41,93 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Sanytol, expert v dezinfekcii bez chlóru, vyvinul dezinfekčný prostriedok do obuvi, ktorý odstraňuje mikróby, baktérie, plesne a vírusy, ktoré spôsobujú zápach a ochorenia kože nôh. Jeho unikátne zloženie pohlcuje pachy a dezinfikuje do hĺbky. Zanecháva príjemný pocit sviežosti. Odstraňuje okrem iného patogény, ktoré spôsobujú: plesne, bradavice, mykózy tzv. Atletická noha ...
Tento výrobok má trojaký účinok: baktericídny podľa normy EN 13697 (5min), fungicídny podľa normy EN 13697 (15min), virucídny podľa normy EN 14476 (30min).

Informácie o značke

Sanytol, odborník na dezinfekciu
Už viac ako 20 rokov vám SANYTOL ponúka svoj inovatívny rad výrobkov určených na hygienu domácnosti, bielizne aj rúk, aby vám pomohol udržať vašu domácnosť zdravú a čistú.
Značka SANYTOL dnes ponúka širokú paletu účinných a praktických riešení na upratovanie a dezinfekciu: od Dezinfekcie na bielizeň cez Čistič usadenín v kúpeľni, Odmasťovač kuchyne až po Dezinfekčný gél bez oplachovania. Určite nájdete výrobok zodpovedajúci vašim potrebám, najmä vtedy, keď sa rodina neustále rozrastá!

Skladovanie

Pri izbovej teplote

Dôležité upozornenie

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

NEBEZPEČENSTVO: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára: 00421-(0)2-547-741 66. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Nepožívať. Nevdychujte pary.
Reg. Č: bio/1215/D/16/CCHLP.
Zloženie

Zloženie

Biocídna účinná látka (PT2/AE): biphenyl-2-ol: 4g/kg, Biocídna účinná látka (PT2/AE): ethanol 306,5 g/kg, >30% alifatické uhľovodíky, dezinfekčné prostriedky, Parfumy (linalool, hexyl cinnamal, d-limonene)